Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bài xích tập chăm đề câu hỏi đuôi giờ anh lớp 9 có đáp án


cài xuống 2 1.552 36

alkasirportal.com xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học viên đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài xích tập chuyên đề thắc mắc đuôi tiếng anh lớp 9 có đáp án, tài liệu bao gồm 2 trang, đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải cụ thể và bài xích tập có đáp án (có lời giải), giúp những em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài bác thi môn giờ đồng hồ anh vào lớp 10 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9

Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu quả và đạt được hiệu quả như ước ao đợi.

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và cài về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

UNIT 3: TAG QUESTIONSA. Finish these sentences by adding a tag question with the correct khung of the verbs and the subject pronoun.1. You’re going khổng lồ school tomorrow, ____________?2. Gary signed the petition, ___________________?3. There’s an exam tomorrow, _________________?4. Beverly will be attending the university in September, ____________?5. She’s been studying English foe two years, ___________________?6. It doesn’t work, _______________?7. He should stay in bed, _______________?8. Let’s go fishing, ____________?9. Jill và Joe have been lớn Mexico, _______________?10. You & I talked khổng lồ the professor yesterday, ___________________?11. You will stay in touch, ____________?12. After the couple of the years the heat gets too much, ____________?13. You didn’t know I was an artist, _________________?14. It is quite warm, ____________?15. That hardly counts, ______________?16. Oh, he wants us lớn make films as well, ____________________?17. I’ll tell you roughly, _____________?18. You rarely see that sort of thing these days, ____________?19. Women are very seldom convicted, ___________________?20. Nobody knows the answer, _________________?B. Choose the correct answer (A, B, C, or D).1. We should điện thoại tư vấn Rita, _______________?A. Should we B. Shouldn’t we C. Shall we D. Should not we2. Monkeys can’t sing, ______________?A. Can they B. Can it C. Can’t they D. Can’t it3. These books aren’t yours, ____________?A. Are these B. Aren’t these C. Are they D. Aren’t they4. That’s Bod’s, ____________?A. Is that B. Isn’t it C. Isn’t that D. Is it5. No one died in the accident, ______________?A. Did they B. Didn’t they C. Did he D. Didn’t he6. The air-hostess knows the time she has been here, ______________?A. Does she B. Isn’t it C. Doesn’t she D. Did she7. This is the second time she’s been here, ______________?A. Isn’t this B. Isn’t it C. Has she D. Hasn’t she8. They must bởi vì as they are told, ________________?A. Mustn’t they B. Must they C. Are they D. Aren’t they9. He hardly has anything nowadays, _________________?A. Hasn’t she B. Has he C. Doesn’t he D. Does she10. You’ve never been in Italy, _________________?A. Have you B. Haven’t you C. Been you D. Had you 11. Sally turned her report, ________________?A. Didn’t she B. Did she C. Hadn’t she D. Didn’t she14. You have a ticket lớn the game, _______________?A. Have you B.

Xem thêm: Các Loại Mì Gói Ngon Nhất Thế Giới, Thật Tự Hào Mì Việt Nam Cũng Có Tên

Don’t you C. Haven’t you D. Bởi vì you 15. Tom knows Alice, _____________?A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he16. Come into the kitchen, _____________?A. Vì chưng you B. Will you C. Won’t you D. B và C17. Everybody likes beauty, ___________________?A. Doesn’t he B. Vị they C. Don’t they D. Does he18. Peter never comes to class late, ________________?A. Doesn’t he B. Doesn’t Peter C. Does he D. Does Peter19. I’m going khổng lồ see my grandparents in tp hcm City next week, _______________?A. Aren’t I B. Am I not C. Are you D. A & B20. Your baby is very lovely, ______________?A. Is he B. Isn’t he C. Is it D. Isn’t itC. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.1. It has been a long time since we talked to lớn John, isn’t it? A B C D2. There’s a new Orient restaurant in town, isn’t it? A B C D3. They hardly never go lớn the beach because of their sickness, do they? A B C D4. Nobody had bothered lớn plant new ones, vì they? A B C D5. You won’t be leaving for another hour, won’t you? A B C D6. They enjoy watching soccer on television, bởi they? A B C D7. David & Peter love football but their classmates don’t, vì they? A B C D8. I’ll help you with your homework, shan’t I? A B C D9. There are ten children playing in the yard near her house, aren’t they? A B C D10. Smoking isn’t good for our health, so it should be banned, is he? A B C D

ĐÁP ÁNA.1. Aren’t you2. Didn’t he3. Isn’t there4. Won’t she5. Hasn’t she6. Does it7. Shouldn’t he8. Shall we9. Haven’t they10. Didn’t we 11. Won’t you12. Doesn’t it13. Did you14. Isn’t it15. Does it16. Doesn’t he17. Shall I18. Vì chưng you19. Are they20. Vì theyB.1. B2. A3. C4. B5. A6. C7. B8. A9. B10. A11. A14. C15. A16. D17. C18. C19. D20. DC.