HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CÓ GIẢI CHI TIẾT, BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CÓ GIẢI CHI TIẾT

... Lại kết với hàm Maple: > LinearAlgebra(); cần sử dụng Maplet giải tập đại số tuyến đường tính bọn họ dùng Maplet để giải tập đại số con đường tính chẳng qua Maplet cung ứng ... Giúp ta dễ quan sát dụng để giải tập đại số đường tính cách thuận lợi 7.1 Giải hệ phương trình tuyến đường tính phương thức Gauss trong đại số con đường tính việc giải hệ phương trình đường tính toán thường giỏi ... TRỢ mang lại VIỆC GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có không ít thư viện siêng biệt cho nghành nghề dịch vụ toán học tập (được call Package), phần tìm nắm rõ thư viện Maple dùng làm giải tập đại số con đường tính (package...

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập đại số tuyến tính có giải chi tiết, bài tập đại số tuyến tính có giải chi tiết

Bạn đang xem: gợi ý giải bài xích tập đại số con đường tính


*

... Tương tự Các véc tơ sau độc lập tuyến
tính hay dựa vào con đường tính a e1 = (-1, -2, 1, 2), e2 = (0, -1, 2, 3), e3 = (1, 4, 1, 2), e4 = (-1, 0, 1, 3) Xét buộc ràng con đường tính xe1 + ye2 + ze3 +te4 = ... Km = n+1 – (m+1) = n – m Hệ sở véc tơ xn, xn-1, …, xm+1 13 bài tập chương Ma trận ánh xạ con đường tính Tính tích nhị ma trận dễ Tính lũy vượt sau cos φ - sin φ n sin φ = = sin φ 2cosφ sinφ cos ... = (2, 2, 5, 4), a4 = (2, 3, 4, 4) Dễ chứng tỏ (bằng tính toán với 6.a.) nhì hệ chủ quyền tuyến tính C4 → chúng sở C4 Tìm màn biểu diễn tuyến tính qua ei Từ gồm ma trận chuyển sở (cij) → công thức...
*

... 1
11 9  h3  h1  7 3 11 13  h3 11 h2   Giải Xét ma trận bổ sung B     3 15 17  h  3h1  11 7 15 25  h 11 h2     21   3 2 17 15   11 17    1 1 1  ...  1 1 4   1 1 1 1   h2 3h1   h3  h2   B   12 1 1      21 14 14     21 14 14  h  h1  1 10 9 9    21 14 14  0 0 0        1 1 4   ... 4      4 1    3  9             1 X  A 1B  A* B    11 11      |A| 11  3   1 11  4 5     11 11 11   4   11 Dạng Hạng ma trận...
*

... X  x  1,p2  2x  2x  3,p3  x  4x  2
hòa bình hay phụ thuộc vào con đường tính? Giải biện pháp Giả sử   k1p1  k p2  k3p3    k1 (x  x  1)  k (2x  2x  3)  k (x  4x  2) k1  2k  k   ... Hòa bình đường tính dựa vào đường tính Phương pháp biện pháp 1: chứng minh định nghĩa Xét   k1u1  k u   k m u m , dẫn mang lại hệ phương trình con đường tính m ẩn k1,k , ,k m Hệ có ma trận hệ số ẩn A ... Lập tuyến tính trường hợp r(A)  m hệ U phụ thuộc con đường tính. ( m số véc tơ hệ U) giải pháp 2: Xét ma trận tương ứng hệ U sở tắc nếu như r(A)  m hệ U độc lập con đường tính nếu r(A)  m hệ U nhờ vào tuyến đường tính...
*

...  2x,p3  2x  1 P2 U1  s1  (2,1, 0),s2  (1,1,1),s3  (1, 0, 0) Giải
Ta bao gồm f (p1 )  f (x  x  1)  (1, 2, 1)  v1 ,f (p2 )  f (x  2x)  (3, 3, 0)  v ;f (p3 )  f (2x  1)  (3, 2,1) ...  , v3 U1    3  , v 4 U1     3k  2k  6k  k  9  9     10  3            10 10 11 3    Vậy ma trận ánh xạ f cặp sở A   12 12 3   9 10   Dạng ...  k (1, 3)  (2, 1)  (k1  k , 2k1  3k )    2k1  3k  1 k   5  3   1  3 1 Vậy v1U     tương tự như v1U     , v1U     Ma trận buộc phải tìm A    1  3  4...
*

... Bien soan cugn "BM tap
dẻo so tuygn tinh" Cugn each dude phân chia lam ba chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, ... - Bei tap 35 D HtiOng dein hoac clap so 43 Chudng KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH • PHUGNG TRINH TUYEN TINH 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1 Kh8ng gian vec to 57 §2 Anh xa tuyeen tinh 61 ... Hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS) Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an to lớn trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap với tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nham gain sinh vien higu...

Xem thêm: Top Hình Ảnh Đẹp Về Nhóm Bạn Thân Ý Nghĩa, Top Hình Ảnh Đẹp Về Tình Bạn

... I = 1, Tính K , J ,  0 0 λ3     KJ, JK  0 b) Tính A , n > nguyên, v i A =     0 3   n bài xích 21 đến đa th c f(x) = 3x3 – 2x + Tính f(A)  −2  A =  −4     −5    bài 22 ... A 2kπ 2kπ + i sin , k , n ∈ ¢ Tính n n m m S = a0 + a1m + + an −1 , m ∈ ¥ bài xích 27 đến ak = cos bài bác 28 bài 29 bài 30 bài bác 31 a 0 cho A =  b a  ,   0 a   a 0 đến A =  a    0 a ... N A bài 23 đến A m t ma tr n vuông th c Ch ng minh r ng n u detA 0, E ma tr n đối kháng v Bài... ... 104 Tài liệu tìm hiểu thêm Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG 113 Đại số tuyến tính Trang: Phần I thuyết tập Đại số tuyến đường tính bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Trang: Chương Định thức Định ... ĐHAG Đại số con đường tính Trang: 35 Chương Hạng ma trận với định thức, ma trận (đặc biệt hạng ma trận) giải pháp để giải toán hệ phương trình tuyến đường tính dành riêng đại số tuyến đường tính nói phổ biến bài bác ... 0, x = ±1 bài xích Tập Tính α β γ β γ α γ α β α, β, γ, nghiệm phương trình: x3 +px+q = Giải phương trình: 1 1 Đại số tuyến tính x x2 x3 =0 27 16 64 cỗ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG bài Tập Trang:... ... 2, 1, −2), bài tập Đại số tuyến tính - Tín a) Hãy với mức giá trị λ, hệ a1 , a2 , a3 bài bác 58 Trong không gian con đường tính R3 , không khí M hệ chủ quyền tuyến tính sinh phần tử b) Hãy search số thực λ ... Hệ dựa vào tuyến tính b) minh chứng tổ hợp đường tính hệ a1 , a2 , a3 gồm vô số màn trình diễn con đường tính qua a1 , a2 , a3 bài bác 37 Trong không khí con đường tính R3 mang đến M không khí bài 46 vào ... 2, 3) ∈ Imf bài bác 72 đến ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 xác minh công bài bác 79 mang đến ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 khẳng định công thức thức bài bác tập Đại số đường tính - Tín với x = (x1 , x2 , x3 ) ∈... ... Giãn? bài 67 cho hàm cầu có dạng Q = Q(P ) = AP −β bộ môn Toán - Đại học tập Thăng Long 12 Đại số đường tính, Giải tích Ứng dụng a tra cứu hàm cầu ngược phường = p. (Q) b Tính hệ số giãn nở εQP εP Q hai hệ số ... , bài xích 15 Tính định thức sau: −1 1 −1 , −1 0 2 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 , 10 10 20 4 4 , 1 a b cỗ môn Toán - Đại học tập Thăng Long −1 , −2 a c b c Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng bài 16 Tính định ... F f : R3 → R2 , f (x, y, z) = (2xy, 6x + y − z) bài bác 41 tìm kiếm ma trận sở tắc ánh xạ đường tính sau: bộ môn Toán - Đại học tập Thăng Long Đại số tuyến đường tính, Giải tích Ứng dụng a f : R → R f (x, y) =... ... ⎝ ⎠ bài 11: tra cứu biện luận hạng ma trận sau theo tham số m ∈ K: ⎛ 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ m ⎟ ⎜1 m ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG bài bác ... X = ⎩ bài bác 5: Giải biện luận theo tham số thực hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = ⎪x + 2x + x = ⎩ bài 6: ... + x = ⎪2x + 3x - x = ⎪ ⎪x1 + x2 = ⎩ x2 = x2 - x3 + x = x2 + x3 + x4 = x2 - x = 10 bài xích 2: Giải hệ phương trình tuyến đường tính sau: ⎧ x1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨2 x1 + x2 − x3 = ⎪3x − x − x = ⎩ ⎧ x1 + x2... ... N bao gồm bí quyết - Bư c 2: ch n nam giới tất cả C2 Suy 3C2 giải pháp ch n + Trư ng h phường 2: ch n n phái mạnh - Bư c 1: ch n n gồm C2 giải pháp - Bư c 2: ch n nam gồm Suy gồm 5C2 giải pháp ch n + Trư ng h p 3: ch n n tất cả cách V y bao gồm ... Ta gồm 4! = 24 s V y bao gồm 120 – 24 = 96 s Ví d 20 M t đội phái nam n Ch n ngư i cho ñó tất cả nh t n H i giải pháp Gi i + Lo i 1: ch n ngư i tùy ý 13 ngư i C13 giải pháp + Lo i 2: ch n phái nam (không tất cả ... gồm 10 cu n sách toán khác Ch n cu n, h i bao gồm cách Gi i M i biện pháp ch n 10 cu n sách m t t h p ch p c a 10 V y C10 = 210 biện pháp ch n Ví d 16 M t team gồm nam giới n Ch n ngư i mang lại ñó gồm nh t n H i có... Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu new đăng sinh sản cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm kiếm giao thương mua bán nhà đất xuất sắc tin học tập Documento Dokument tóm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau