Dịch và trả lời câu hỏi tiếng anh

     

Tiếng Anh dần đổi mới nguyên tố thiết yếu vào cuộc sống đời thường hàng ngày cùng với toàn bộ số đông người. Nhưng nếu như bạn chưa kịp tất cả ý niệm học tập tiếng Anh tráng lệ và trang nghiêm, mà lại sẽ bắt buộc có tác dụng "nhiệm vụ" tiếp xúc bởi giờ Anh thì sao? Chẳng hạn trường phù hợp chúng ta đã lên planer đi du lịch quốc tế, bị hỏi bởi giờ đồng hồ Anh bất thần trên tuyến đường hoặc trên trường học hay traning sơ bộ cho mái ấm gia đình "kiến thức giờ Anh "vứt túi" để không xẩy ra lạc giữa trời Tây. Đã tất cả ngay lập tức bộ 200 Câu hỏi cùng Trả lời giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cơ bản từng ngày. Thông thạo tư liệu này, bạn đã sở hữu thể nhanh lẹ thì thầm với những người quốc tế với vi vu nhân loại rồi kia.

Bạn đang xem: Dịch và trả lời câu hỏi tiếng anh

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where vị you live?

Trả lời: I live sầu in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your gmail address?

Trả lời: It’s liam123
email.com.

Câu hỏi: What bởi you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a ngân hàng.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company vị you work for?

Trả lời: I work for an investment bank.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have sầu a boyfriend/ girlfrikết thúc.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children vày you have?

Trả lời:

– I have sầu 2 children.

– I vị not have sầu any children.

Câu hỏi: Do you have any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have 2 brothers & 2 sisters.

Câu hỏi: Who vì you live with?

Trả lời:

– I live sầu with my wife and children.

– I live sầu with my parents.

Câu hỏi: What time bởi you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vì you vày morning exercises?

Trả lời: I often vì chưng morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time bởi you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time bởi you go khổng lồ bed?

Trả lời: I go to lớn bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening to music, nhảy đầm, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite color is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films vì chưng you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you like the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vày you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time bởi you go to lớn school?

Trả lời: I go to lớn school at 6.40am.

Câu hỏi: How bởi you get khổng lồ school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why bởi vì you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important and necessary.

– Because I love sầu lớn improve my English skills.

Câu hỏi: What bởi you want to lớn vì chưng after you graduate?

Trả lời:

– I would lượt thích to be a software engineer.

– I want to lớn be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive course.

– I’ve been studying by myself.

– I picked it up from movies và songs.

– My frikết thúc taught me.

Câu hỏi: How many languages vì you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself and communicate in English.

Câu hỏi: How long have sầu you learning English?

Trả lời:

– I’ve sầu been learning English since I was 6.

– I’ve sầu been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have sầu any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot & windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’cloông chồng.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me kiểm tra my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going khổng lồ the store. I need to lớn buy something.

Câu hỏi: What are you going lớn vì chưng today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you lượt thích khổng lồ go?

Trả lời: I would lượt thích to lớn go to the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can bởi vì to help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you bởi vì last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta & soup.

Câu hỏi: What are you going to lớn vì tomorrow?

Trả lời: I’m going to lớn go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you bởi vì me a favor?

Trả lời: I’d be happy to lớn help you.

Câu hỏi: Could you please give sầu me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What form size vị you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What kích thước bởi vì you take?

Trả lời: I take a kích thước 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve sầu got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you lượt thích lớn pay?

Trả lời: I would lượt thích to pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm: Got Talent 2016: Quán Quân Americas Got Talent 2016, ​Nghe Tiếng Hát Taylor Swift Nhí

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait to get outta there.

Câu hỏi: Are you ready khổng lồ order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d lượt thích a cake, please!

Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have sầu the chicken.

Câu hỏi: What would you lượt thích to drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save sầu room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What bởi you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What vày you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friover.

Câu hỏi: Have sầu you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How vị you do?

Trả lời: How vì you vì. Pleased to meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall và slyên ổn with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart & brave sầu.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How bởi you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly & helpful.

Câu hỏi: May I open the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What bởi vì you do every day?

Trả lời: I listen lớn music and play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning lớn bởi vì today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you miễn phí tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m không tính tiền tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love to lớn. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have sầu time.

Câu hỏi: Could we have sầu lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love lớn but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you like lớn have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where bởi vì you want to go?

Trả lời: I’d like lớn go to a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you lượt thích to come to lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love to.

– Sorry, I can’t. I’ve sầu got other plans.

Câu hỏi: Would you like lớn play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d lượt thích lớn but I’m not không tính tiền this weekend.

Câu hỏi: How about coming to lớn the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you lớn ask me but I’ve got an appointment.

Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How vì you get to lớn work?

Trả lời: I usually drive my oto.

Câu hỏi: Is it close to lớn the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very cthất bại.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often vì chưng you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how khổng lồ get lớn the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the bloông xã.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a ngân hàng near here?

Trả lời:

– Yes! There is a bank nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way to lớn the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak to lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be baông chồng in đôi mươi minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you lượt thích khổng lồ leave sầu a message?

Trả lời: Please ask her to lớn gọi me bachồng.

Câu hỏi: How long have sầu you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m siông xã.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve got a headache.

– I’ve been feeling sick.

Câu hỏi: How long have you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sichồng note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to lớn Information.

– It’s over here, next lớn gate 7.

Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have anything khổng lồ declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have any bags to lớn check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going lớn be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go to the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d like half a kilo.

– I’d like 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you like a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re open from 8am lớn 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time vị you open?

Trả lời: We open at 9am.

Câu hỏi: What time vày you close?

Trả lời: We cthua thảm at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I do.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d like a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have sầu a credit thẻ, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the kết thúc of the week.

Câu hỏi: Do you have any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have sầu any rooms available.

Câu hỏi: How many places have sầu you traveled to?

Trả lời: Well, I have sầu visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have sầu you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have sầu. I went to lớn Japan last year for a business trip.

Câu hỏi: What bởi vì you usually bởi during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Câu hỏi: Do you prefer traveling by oto, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive sầu.