Tâm kinh bát nhã

     

Yết đế yết đế, tía la yết đế, tía la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, cố gắng thêm hơn nữa, bờ giải thoát phía trên rồi...

Bạn đang xem: Tâm kinh bát nhã


Bát Nhã bố La Mật Đa trung khu Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là 1 trong trong các kinh căn bản và rộng rãi của Phật Giáo Đại Thừa. Bài xích kinh này là 1 trong những bài kinh của cục Bát Nhã kết tập trên Ấn Độ qua bảy gắng kỷ, từ thời điểm năm 100 T.C.N. Cho 600 C.N. Khi được truyền lịch sự Trung Hoa.Tâm ghê đã được không ít vị cao tăng vận động và di chuyển từ tiếng Phạn sang tiếng Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào mức năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài bát Nhã cùng Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài trí óc Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) với ngài Thi Hộ (980 C.N.). Vào các bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là càng nhiều nhất.
Riêng tại Việt Nam, bản dịch của ngài Huyền Trang được gửi sang chữ quốc ngữ Hán Việt cùng thường dùng làm trì tụng hằng ngày. Quý khách cao tăng cũng đều có phát hành nhiều sách để giải thích nghĩa kinh, trong số đó các sách của quý Hòa thượng ưa thích Thiện Hoa, yêu thích Thanh Từ, cùng Thích nhất Hạnh là ít nhiều nhất.

Xem thêm: Công Ty Chuyển Phát Nhanh Ở Hà Nội, Công Ty Chuyển Phát Nhanh Ở Tại Hà Nội


*

Quán từ Tại ý trung nhân Tát hành thâm chén bát nhã cha la mật đa thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc đẹp bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, ko tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Bồ đề tát đõa y chén nhã bố la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái xấu hổ cố, vô hữu bự bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.
Cố tri chén bát nhã bố la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*