Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 8 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: Our customs & traditions

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 8 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS và SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /k/ những đáp án sót lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʌ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /ɪ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /e/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑː/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ các đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /id/ những đáp án sót lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʒ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các đáp án sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ɜ:/ những đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. Lớn hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vì chưng dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants to lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. Khổng lồ shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ to lớn socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vày you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vì you think friendship on the mạng internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm những gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với đồng đội vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm cái gi

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: cỗ đồ thủ công

Dịch: cửa hàng chúng tôi cần 1 cỗ đồ bằng tay để làm những sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn

Dịch: chuyển động giải trí ưa thích của người sử dụng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào nhóm

Dịch: Anna rất muốn tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ ngoài cửa hàng.

Dịch: Tôi không ngại đi dạo ngắm đồ không tính cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn từ dùng trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm tín đồ qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi hết sức ghét rỉ tai với mấy fan kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: chúng ta có say mê làm vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: thích hợp với đồ vật gi

Dịch: cha mẹ sẽ ưa chuộng với kết quả học tập của công ty chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? câu hỏi làm gì

Dịch: bạn thường làm cái gi vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ tất cả trên mạng

Dịch: các bạn có nghĩ về tình các bạn trên mạng chỉ cần ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã từng có lần tham gia một sự kiện văn hoá ở khu vực bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: tất cả bao nhiêu người đang sinh hoạt trong trung tâm cộng đồng vậy?


III. READING

Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vì chưng you often vì when you have không tính phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts. Thanks lớn the craft kit, I can make some gifts for my friends and relatives. My mother taught me to lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to learn to make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs & pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bạn dạng thân tôi thích làm đồ thủ công bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi gồm một bộ đồ thủ công bằng tay để làm cho các thành phầm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “My mother taught me to lớn make bracelets”.

Dịch: bà mẹ tôi dạy giải pháp làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “I want to lớn learn khổng lồ make photo collages & frames, too. Therefore, I surf the internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghép với khung ảnh nữa. Chính vì vậy tôi đã lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how khổng lồ make scarfs and pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã và đang kiếm tìm thấy khôn cùng nhiều video youtube hữu ích dạy phương pháp làm khăn quàng và áo len ấm chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

The British spend their không lấy phí time in different ways. People generally use it to relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. & in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Power

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. Khổng lồ spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng đa số người cũng thâm nhập các chuyển động tình nguyện, nhất là cho những tổ chức từ thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu nhất cùng với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con bạn dành rất nhiều thời gian ngơi nghỉ nhà, nơi vận động giải trí phổ biến nhất là coi phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: lưu lại

Dịch: Mọi bạn thường ghi băng lại những chương trình vẫn phát giúp thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm cái gi

Dịch: người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: với vào ngày thu nó được thay bằng “Tự làm đầy đủ thứ”, là thời gian khi mọi tín đồ dành thời gian tân trang công ty và sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

A favourite pastime with children và adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young và old, turn out lớn cheer the pint-sized Asiatic horses and jockeys on lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon khổng lồ see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, and other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near rã Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers and machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vì chưng children bởi with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vày Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và xuất bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa chiến được tổ chức vào thứ 7- nhà nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược khôn cùng lớn, với lãi vay được chuyển vào ngân khố giang sơn phía phái mạnh Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis.”.

Dịch: số đông sự kiện thể thao khác bao gồm bóng đá, trơn rổ, nhẵn chuyền, bơi lội, đạp xe đường dài, ping pong cùng tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: bao gồm rất không nhiều sân golf ở miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day do you spend on playing game?

B. How much time a day vị you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ and he/ think/ he/ enjoy/ listen/ khổng lồ the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vày a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vị a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: Danh Sách Khách Sạn Bãi Đông Thanh Hóa, Bãi Đông Thanh Hóa

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm những gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để đùa game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân tách thời hiện tại kết thúc vì có trạng tự “just”

Dịch: Nick vừa mới mua một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy nghĩ về anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại có tác dụng gì

Dịch: Ping không ngại làm nhiều bài bác tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + trang bị + buổi

Dịch: Marie phù hợp đi ngắm đồ dùng ở siêu thị với bạn bè vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao chúng ta không…

Dịch: trên sao bọn họ không giúp bố mẹ chút các bước sửa chữa trị tự làm cho nhỉ?


Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough khổng lồ get married.

D. She is not enough old lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: câu hỏi ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như thế nào…

Dịch: Cô ấy trông như vậy nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận đồ vật gi từ ai

Dịch: Lan nhận thấy lá thư từ cô bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn ưa thích

Dịch: hoạt động thư giãn thích thú của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: kết cấu với enough: “be + adj + enough + lớn V”: đủ…để làm cho gì…

Dịch: Cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N cần sử dụng để mô tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 cô nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Lớn sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, và he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer khổng lồ make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: kết cấu so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm cho đồ thủ công bằng tay thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh rượu cồn từ cầm đầu câu đụng từ chia số không nhiều

Dịch: Ngồi trước laptop hàng giờ khôn cùng mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vì chưng vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, bởi vì vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not lượt thích + Ving: ko thích làm gì

Dịch: Anh ấy không mê thích chơi những trò chơi trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo would prefer khổng lồ V rather than V = would rather V than V: thích làm gì hơn làm cái gi