Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6

     

Bạn thường hay làm cho sai những dạng bài tập phân chia thì hoặc chưa chắc chắn cách làm những dạng bài xích tập này. Đừng lo vị IELTS Academic sẽ tổng hợp hồ hết kiến thức cần thiết về ngữ pháp cùng các bài bác tập phân tách thì tiếng Anh lớp 6 dành cho mình qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6


Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 6Thì hiện tại tiếp diễnSo sánh hơn và so sánh nhấtBài tập tiếng Anh lớp 6Đáp án
*
Thì bây giờ đơn

Khẳng định

I + amYou/We/They + areShe/He/It + is I/You/We/They + V-infHe/She/It + V(s/es)

Phủ định

I + am not (‘m not)You/We/They + are not (aren’t)He/She/It + is not (isn’t)I/You/We/They + bởi vì not + V-infHe/She/It + does not + V-inf

Nghi vấn

Am I …?Are you/we/they …?Is he/she/it …?Do + I/you/we/they + V-inf …?Does + he/she/it + V-inf …?

Thì lúc này tiếp diễn


*
Thì bây giờ tiếp diễn
Khẳng địnhI + am +V-ingYou/We/They + are + V-ingShe/He/It + is + V-ing I am going to school.Phủ địnhS + am/is/are + not +V-ingNghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing?

So sánh rộng và so sánh nhất

So sánh hơnS + V + short Adj/Adv + er + than + N/Clause/PronounS + V + long Adj/Adv + than + N/Clause/PronounSo sánh nhấtS + V + the + short Adj/Adv + est + NS + V + the + most + long Adj/Adv + N

Dấu hiệu nhận thấy các thì

Thì hiện tại đơn: everyday, every month, every year, …, once a week/ month/ year, twice a week/month/year,…Thì lúc này tiếp diễn: now, at the moment, at present,…Thì tương lai đơn: this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, in + thời hạn ở sau này ,..

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6


*
Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6

Bài tập 1: Điền từ tương thích vào nơi trống.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thần Thoại Trăng Sao, Lời Bài Hát Thần Thoại

Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in nhị Phong town.What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.Where _________________John và Lisa (be) from?At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball and her brother (play) ________________soccer.It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.In the summer, Jack and John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?How ___________Tom’s sister (go)___________to school?What time _____________Nam and Hung (get up)_________________?What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?Today, Mai and Linh (have)______________English class.Her favorite subject (be)__________________English.Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.Look! John và Funian (call)_________________Lan.Keep silent ! Kyler’s sister (listen )____________________to the radio.______________ you (play)_________________badminton now?Everyday, Tom’s father (get up)_______________at five a.m.Every morning, I (watch)_________________tv at ten.Everyday, Jack & Jaky (go) __________to school by bike.Every morning, Tom’s father (have) ______________a cup of coffee.At the moment, Linh and Mary(read)_______________a book & her brother (watch)_______ TV.Hanh (live)________________in Hanoi, and khô giòn (live)________________in Dalat City.Hung and Hung (play)_______________badminton at the present.They usually (get up)___________________at 6. Oo in the morning.Hanh never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.Jenny’s teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.There (be)____________________ animals in the circus._______________Tom (watch)______________TV at five every morning?What _____________Nam(do ) _________________at six am?How old _________Long (be)?How ___________Mai (be)?Lan’schildren (Go)________________to school by bike.Jenny & Lisa (go)_______________to the supermarket khổng lồ buy some food.Mr. Hung (go)________________on business khổng lồ Lam Dong every month.Hoa (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.Mai (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.Everyday, I (go)______________to school on foot.Who you _________________(wait) for Jake?– No, I ___________ (wait) for Mrs. Hoai.

Bài tập 2. Phân chia động từ vào ngoặc theo thì say đắm hợp.

The meeting _________________________ (take) place at seven.I’m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at eight o’clock.According to lớn the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.____________________ (John and Long / come) tomorrow?When ____________________ (Linh / get) back?If nam loses his job, what ____________________ (he / do)?In phái mạnh opinion, ____________________ (Linh / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (Linh / get) the job, vì chưng you think?____________________ (Kyler / be) at trang chủ this evening?What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (Ling / get) here?____________________ (they / come) tomorrow?Quan (teach)_______________English in a big school in town.When ____________________ (John / get) back?What John (listen) ………………………on the radio?___________Nam (play)__________sports?Everyday Mai (go)____________to work by bike.We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.Sometimes, Jake & Kyler(play)__________badminton.Linh (like)____________her job very much.___________Nam’s mother (walk)_________to the market?Look! Linh & Lan (run) _________________________ together.Suri (write) ___________to their friends every summer holiday?What Linh (do)________ tonight?

Đáp án

Bài tập 1

Does/lives/livesis/doing/is wateringdoes/do/isareare playing/is playingis watchinggo/ have/ am /visitDoes/go9.does/godo/get up?do/dohaveislikesis calling.am listeningAre/playinggets upwatchgohasam reading, is watchinglives, livesare playingget upgoes, doesis tellingareIs/watchingdoes/doisisgogogoeslikes, don’t likelikes, doesn’t likelove, don’t lovego

Bài tập 2

is going lớn takeam not going khổng lồ beisn’t going to lớn takeisn’t going lớn snowAre John & Long going lớn come tomorrow?When are Linh going to lớn get back?If nam giới loses your job, what are Mai going to do?In your opinion, nam giới is going lớn be a good teacher?What time is the sun going to set today?Is Linh going to get the job, vì she think?Is Kyler going khổng lồ be at home this evening?What is the weather going to be like tomorrow?There’s someone at the door, are you getting it?How does he get here?Are they going to come tomorrow?Quan teaches English in a big school in town.When is John going lớn get back?What is John listening to on the radio?Is nam playing sports?goesread, listen, watchplaylikesIs Nam’s mother walking lớn the market now?are runningDoes Suri write to their friends every summer holiday?What is Linh going to do tonight?

Bài viết trên Ielts Academic đã tổng vừa lòng tất tần tật về ngữ pháp các thì và những dạng bài tập phân tách thì trong tiếng Anh lớp 6. ý muốn rằng tự nay các bạn đã vắt được kỹ năng về dạng bài xích tập này. Ielts Academic chúc chúng ta thành công!